nda

[particle]

=nda marks location form, a source of motion, a beginning of a sequence, the source or substance something is made from, the stimulus of mental activity, a standard of comparison, or an alienable possessor.

Examples

[#80] Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahido vene zeninen diŋi, liya lisataza nara mururazi.”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi=du vene zeni=nen di=ŋi li=ya li=sata=za nara muru=ra=zi]

[#107] Dires tondo tuvonda zose nene ŋandaza bolonohi.
[diri=s tondo tuvu=nda zo=se nene ŋanda=za bolo=no=hi]

[#21] Elekenda ureya lohoya nenenda ŋono takaka ŋeŋeza keŋikeŋime.
[eleke=nda uri=ya loho=ya nene=nda ŋono takaka ŋe=ŋi=za keŋikeŋi=me]

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#128] Garas yedas satanda bereno.
[gara=s yeda=s sa=ta=nda bere=no]

[#124] Gareke lires naki, koros sovonda ŋono pezes sarananda andalona.
[Gareke liri=s na=ki koro=s sovo=nda ŋono pezi=s sa=ra=na=nda anda=lo=na]

[#68] Goleza venendanen saŋiyinda sanda laka azis lenese.
[goli=za venenda=nen sa=ŋi=yi=nda sa=nda laka azi=s lene=se]

[#76] Kumoya rusuve, “Be! Liyes harazidu linda viri gohose.”
[kumu=ya rusu=vi be! liye=s ha=ra=zi=du li=nda viri goho=se]

[#91] Lakaza tana reŋirayi, inda pezes ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru era.
[laka=za tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru e=ra]

[#46] Linda sorodo erena sarape baŋibaŋi.
[li=nda soro=du eri -na sara=pe baŋibaŋi]

[#48] Linda tili arenda tili bese saŋi.
[li=nda tili ari=nda tili bese sa=ŋi]

[#99] Lirenda sarazidu goleza samas etede kuŋino, poboho ebeveŋi baŋibaŋi.
[liri=nda sa=ra=zi=du goli=za sama=s etede kuŋi=no poboho ebeve=ŋi baŋibaŋi]

[#47] Lirunos linda besarino aŋaka.
[li=runu=s li=nda besari=no aŋaka]

[#19] Liya kidenda soronda likehes piŋiranda ebeves sama dimidimi ira.
[li=ya kidi=nda soro=nda li=kahi=s piŋi=ra=nda ebeve=s sama dimidimi i=ra]

[#26] Lohoya kehimeto, elekenda ureya kehimena aŋaka, saderelevina.
[loho=ya kehi=me=to eleke=nda uri=ya kehi=me=na aŋaka sa=derele=vi=na]

[#85] Luŋeya peretenen mede kigivinda ono davara.
[luŋi=ya perete=nen mede kigivi=nda ono dava=ra]

[#30] Mede bananda pezes kenera, maras sara.
[mede bana=nda pezi=s kene=ra mara=s sa=ra]

[#93] Medenda medes tanatana Nuvora, ŋiri mede yaha satas oloyo sape.
[mede=nda mede=s tanatana Nuvu=ra ŋiri mede yaha sata=s oloyo sa=pe]

[#15] Nadu sapenda pezes sara.
[na=du sa=pe=nda pezi=s sa=ra]

[#7] Nakemeya nataronda nadurondara, udures elo, eta aŋaka, narunukavas rusurusu eka.
[na=keme=ya na=taru=nda na=duronda=ra uduri=s e=lo e=ta aŋaka na=runukava=s rusurusu e=ka]

[#58] Naya liye tene satanda pezes garanen piŋera.
[na=ya liye tene sata=nda pezi=s gara=nen piŋi=ra]

[#31] Nenenda ŋono takaka elekenda uriŋe kodu.
[nene=nda ŋono takaka eleke=nda uri=ŋi kodu]

[#96] Nuvonda nuvume, inda nuvunuvu saruviyi.
[Nuvu=nda nuvu=me i=nda nuvunuvu saru=vi=yi]

[#73] Nuvonda yutu selese.
[Nuvu=nda yutu sele=se]

[#81] Nuvoya ruluve, “Enda pezes ira!
[Nuvu=ya rulu=vi e=nda pezi=s i=ra]

[#105] Panaya iŋisiŋi sizininda zome zimivivodo hase.
[Pana=ya iŋisiŋi sizini=nda zo=me zimiviva=du ha=se]

[#6] Peya runus Tabuninda indanda yereno.
[Peya runu=s Tabuni=nda isi -na=nda yere=no]

[#10] Sakemeya sataronda sadurunora, udures halo.
[sa=keme=ya sa=taru=nda sa=durunu=ra uduri=s ha=lo]

[#98] Samas molonda sanovas zase lakodo yimimino.
[sama=s molo=nda sa=no=va=s zo=se laka=du yimimi=no]

[#125] Samas siŋi udures saloziza kuŋino, sovonda tononda runurunu sara.
[sama=s siŋi uduri=s sa=lo=zi=za kuŋi=no sovo=nda tono=nda runurunu sa=ra]

[#72] Sarunos pezes yutonda seleno.
[sa=runu=s pezi=s yutu=nda sele=no]

[#131] Saya ekeges koro satara, koronda kines berenoyi, Ikariya.
[sa=ya ekegi=s koro sata=ra koro=nda kini=s bere=no=yi Ikariya]

[#27] Saya elekenda sakanda mede sonos oloŋira, pezes kalara.
[sa=ya eleke=nda saka=nda mede sono=s oloŋi=ra pezi=s kala=ra]

[#56] Saya evi, “Ŋaya kere ebes linda laki ira.”
[sa=ya e=vi ŋa=ya kere ebe=s li=nda laki i=ra]

[#52] Saya nadu evi, “Linda laki koyo yeleŋe.
[sa=ya na=du e=vi li=nda laki koyo yele=ŋi]

[#137] Saya sakanda mede sonos oloŋira.
[sa=ya saka=nda mede sono=s oloŋi=ra]

[#110] Saya sovonda vubeŋe kegevedu yerenen pabasame.
[sa=ya sovo=nda vubeŋe kegeve=du yere=nen pabasa=me]

[#87] Saya zimivina, zimenda kerekeremena.
[sa=ya zimi=vi=na zimi=nda kerekere=me=na]

[#104] Saya ŋamaŋamas iŋenda siŋes ŋiri tininira.
[sa=ya ŋamaŋama=s iŋi=nda siŋi=s ŋiri tinini=ra]

[#16] Saya ŋuyanda sama talile duruno hame.
[sa=ya ŋuya=nda sama talile durunu ha=me]

[#111] Sotos pesize tininiranda uraŋireŋes nene yalono zoŋi ŋandanen Dedaloŋi.
[soto=s pesize tinini=ra=nda uraŋiraŋi=s nene yalono zo=ŋi ŋanda=nen Dedalo=ŋi]

[#13] Tabuninda indaya rinive, samas rinirinive.
[Tabuni=nda isi -na=ya rini=vi sama=s rinirini=vi]

[#92] Tana reŋirayi, inda pezes lakara.
[tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s laka=ra]

[#94] Tana reŋirayi, inda pezes Nuvu ira.
[tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s Nuvu i=ra]

[#1] Tili lonos kini ŋamaza lireye, soronen ŋeŋihe kides libana ikanda liye irato baŋibaŋi.
[tili lono=s kini ŋama=za li=ra=yi soro=nen ŋe=ŋi=hi kidi=s li=bana i=ka=nda liye i=ra=to baŋibaŋi]

[#121] Tuvonda atuvuza tuturadu Dedaloŋi.
[tuvu=nda atuvu=za tutu=ra=du Dedalo=ŋi]

[#138] Urenda sakanda mede sonos oloŋira.
[uri=nda saka=nda mede sono=s oloŋi=ra]

[#88] Urinona, inda ŋono zeye oloŋira, lamana tene layisena.
[uri=no=na i=nda ŋono zeye oloŋi=ra lamana tene layi=se=na]

[#103] Vutondo tudutos Dedaloki, saya maramaravanda talilivamena.
[vutondo tudutu=s Dedalo=ki sa=ya maramarava=nda taliliva=me=na]

[#59] Yozonda erenara, naya zosos yereme.
[yozo=nda eri -na=ra na=ya zoso=s yere=me]

[#136] Yozonda kera.
[yozo=nda ke=ra]

[#83] Yozonda siŋi yaha medes luŋera.
[yozo=nda siŋi yaha mede=s luŋi=ra]

[#122] Zoŋi ŋandanen uduriza sara, koronda ŋandas saruno iride hareye.
[zo=ŋi ŋanda=nen uduri=za sa=ra koro=nda ŋanda=s sa=runu iride ha=ra=yi]

[#32] Ŋasaras linda pobotoza zisirinohe.
[ŋa=sara=s li=nda poboto=za zisiri=no=hi]

[#23] Ŋeya mede bananda pezes keneradu kehimehi, ŋono takaka saŋihe.
[ŋe=ya mede bana=nda pezi=s kene=ra=du kehi=me=hi ŋono takaka sa=ŋi=hi]

[#65] Ŋono alaza yendanen nikevas saŋiyinda samas etede piŋimeyi, pezes sara kodu, venendanen saŋena.
[ŋono ala=za yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=nda sama=s etede piŋi=me=yi pezi=s sa=ra kodu venenda=nen sa=ŋi=na]

[#97] Ŋono tili lonos goligoleza liri Keretas maranda ŋono pezes ŋera Dedaloŋi.
[ŋono tili lono=s goligoli=za liri Kereta=s mara=nda ŋono pezi=s ŋe=ra Dedalo=ŋi]

[#77] “Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahi?”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi]

HOME