Dictionary Listing: Sentence #54HOME   DICTIONARY
ee.gifspace.gift.gife.gifm.gifa.gifspace.gifj.gifaa.gifnng.gife.gifr.gife.gifn.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifj.gifa.gifm.gifaao.gifn.gifr.gife.gifspace.gifj.gifa.gifl.gifuu.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gifee.gifw.gifaa.gifr.gifi.gifspace.gifaa.gifnj.gifspace.gifaa.gifn.gife.gifn.gifspace.gifa.gifn.gifl.gifuu.gifi.gifspace.gifr.gifuu.gifspace.gifj.gifa.gifs.gifoo.gifth.gifa.gifspace.gifw.gifaa.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifs.gifa.gifn.gifaa.gifr.gifm.gife.gifspace.gifie.gifn.gifspace.gifnj.gife.gifspace.gifw.gifaa.gifspace.gift.gife.gifm.gifa.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifa.gifn.gifl.gifuu.gifa.gifn.gifi.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifa.gifn.gife.gifx.gifii.gifm.gifi.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifa.gifn.gifx.gifoo.gifn.gifi.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifa.gifn.gifk.gifii.gifr.gifi.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifs.gifa.gifn.gifaa.gifr.gifm.gife.gifspace.gifa.gifth.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifa.gifp.gifaa.gifl.gifa.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifa.gifn.gifx.gifuu.gifr.gifi.gifspace.gifh.gifaa.gifl.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gifee.gifw.gifaa.gifr.gifi.gifspace.gifn.gifuu.gifend.gif
ē tema jāŋŋeren to jamāonre jalū sū jēwāri āñ ānen anlūi rū jasōþa wā mo sanārme ien ñe wā tema to anlūani to anexīmi to anxōni to ankīri mo sanārme aþ ñi sapāla sū anxūri hāl sū jēwāri nū;
ē t-ema jāŋŋeren
CONJRAFFN.SG
andSE.PAST3SG.BENawe
to jamāonre jalū jēwāri āñ
CASEN.SGN.SGPREPN.PLMOD
SRCcitybrightatlakeamid
ānen anlūi jasōþa mo sanārme
PREPN.STPREPN.SGMODCASEN.3P
-lylightfromplacenoBENbody
ien ñe t-ema
RELCONJCLMODRAFF
that=NEGSE.PAST3SG.BEN
to anlūani to anexīmi to anxōni to ankīri
CASEN.COCASEN.COCASEN.COCASEN.CO
SRCstarsSRCmusicSRCmemorySRCfamily
mo sanārme ñi sapāla
CASEN.3PCONJRN.3P
BENbodyandNItears
anxūri hāl jēwāri
PREPN.COMODPREPN.PLMOD
atgatesfrontatlakethis side
The beauty from the city shining among the lakes with light from nowhere affected him like neither the stars nor music nor memory nor family had affected him and he wept in front of the gates beside the lakes.