Dictionary Listing: Sentence #425HOME   DICTIONARY
s.gife.gifmm.gife.gifspace.gifj.gife.gifrr.gifa.gifs.gifoo.gifr.gifspace.gifk.gife.gifspace.gifm.gifa.gifc.gifee.gifn.gifa.gifspace.gifie.gifn.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gifm.gifaa.gifrj.gifa.gifh.gifee.gifn.gifa.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifl.gifiee.gifn.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifth.gifoo.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gift.gifuu.gifa.gifth.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifa.gifn.gifaa.gifn.gifii.gifk.gife.gifspace.gifj.gifee.gifspace.gifj.gifee.gifr.gifaa.gifn.gifspace.gifj.gifa.gifspace.gifl.gifa.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifa.gifn.gifaa.gifl.gifh.gifaa.gifr.gifi.gifspace.gifn.gifuu.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifs.gife.gifm.gifa.gifspace.gifa.gifn.gift.gifee.gifl.gife.gifn.gifi.gifend.gifend.gif
semme jerrasōr ke macēna ien λi mārjahēna ñi liēn rā þō tō tūaþ ñi anānīke jē jērān ja la sū anālhāri nū tō sema antēleni;
s-emme jerrasōr ke macēna ien λi mārja-hēna
RAFFN.SGCASEN.AN.SGQUOTVOCN.AN.SGHON
SE3SG.SRC;3SG.BENreplyAN.SRCwomanQUOTVOCladyelder
ñi liēn þō tō tūaþ ñi anānīke jērān
RPNPREPPNCONJRN.STPREPN.SG
NI1SGtohereso thatNIunitywithguild
ja la anālhāri s-ema antēleni
RELRPREPN.COMODCONJRAFFN.CO
thatLAatocean, seathis sideto, becauseSE3SG.BENknowledge
The woman answered, "O ārja, I've come here in order to join the guild that is by the sea, to learn."