Dictionary Listing: Sentence #59HOME   DICTIONARY
ee.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifa.gifn.gifx.gifuu.gifr.gifi.gifspace.gifk.gifiee.gifspace.gifa.gifth.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifa.gifn.gifx.gifuu.gifr.gifi.gifspace.gifa.gifn.gifp.gifoo.gifh.gifi.gifspace.gifa.gifth.gifspace.gifl.gifa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifa.gifr.gifuu.gifn.gifspace.gifj.gifa.gifw.gifee.gifh.gifa.gifspace.gifn.gifii.gifk.gifa.gifn.gifspace.gifj.gifee.gifw.gifaa.gifr.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifl.gifuu.gifi.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifaa.gifnj.gifspace.gifa.gifth.gifspace.gifs.gife.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifuu.gifl.gifoo.gifn.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifj.gifa.gifm.gifaao.gifn.gifr.gife.gifend.gif
ē ñi sāen rā anxūri kiē aþ ñi anxūri anpōhi aþ la jatarūn jawēha nīkan jēwāri jalūi sū sāen āñ aþ se jarūlōn to jamāonre;
ē ñi sāen anxūri kiē
CONJRPNPREPN.COMOD
andNI3SGtogatesbeyond
ñi anxūri anpōhi
CONJRN.CON.CO
andNIgatesclosed
la jatarūn jawēha nīkan jēwāri jalūi sāen āñ
CONJRN.SGN.SGPREPN.PLN.PLPREPPNMOD
andLAsight withlakebrightat3SGamid
se jarūlōn to jamāonre
CONJRN.SGCASEN.SG
andSEshoutSRCcity
He went through the gates, and the gates shut, and there was the mirage with the lakes shining around him, and a shout came from the city.