Dictionary Listing: Sentence #45HOME   DICTIONARY
k.gife.gifx.gifie.gifn.gifspace.gift.gife.gifm.gifa.gifspace.gifj.gife.gifk.gifii.gifth.gifa.gifspace.gifie.gifn.gifspace.gifl.gifa.gifspace.gifth.gifoo.gifspace.gifj.gifa.gift.gifa.gifr.gifuu.gifn.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifw.gifee.gifh.gifi.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gift.gife.gifm.gifa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifee.gifl.gifa.gifspace.gifie.gifn.gifspace.gifl.gifa.gifspace.gifth.gifoo.gifspace.gifj.gifa.gifl.gifm.gifee.gifs.gifa.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifs.gifoo.gifs.gifs.gifi.gifrj.gifa.gifspace.gifp.gifa.gifspace.gifa.gifn.gifh.gifaa.gifr.gifi.gifspace.gifw.gifaa.gifspace.gife.gifw.gifa.gifth.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifr.gifaa.gifj.gifa.gifn.gifoo.gifend.gif
kexien tema jekīþa ien la þō jatarūni jawēhi tō tema jatēla ien la þō jalmēsa sū sōssirja pa anhāri wā ewaþ ñi sāen rājanō;
kexien t-ema jekīþa ien la þō jatarūni jawēhi
CLMODRAFFN.SGRELRPNN.PLN.PL
of courseSE.PAST3SG.BENcertainthatLAthissight 
t-ema jatēla ien
CONJRAFFN.SGREL
to, becauseSE.PAST3SG.BENknowthat
la þō jalmēsa sōssirja pa anhāri
RPNN.SGPREPNAMERN.COMOD
LAthisregionat PAwaterno
ewaþ ñi sāen rājanō
CONJRPNN.LOC
yetNI3SGalong
Of course, he knew these were mirages because he knew this part of Sōssirja has no water, yet he followed.