Dictionary Listing: Sentence #382HOME   DICTIONARY
t.gifo.gifspace.gifm.gifa.gifk.gifii.gifm.gifa.gifth.gifaa.gifl.gife.gifn.gifspace.gifm.gifa.gifs.gifaa.gifk.gifn.gife.gifn.gifuu.gifr.gife.gifn.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifc.gifuu.gifspace.gifm.gifa.gift.gifuu.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifspace.gifr.gifuu.gifspace.gifm.gifa.gifspace.gifp.gifee.gifx.gifa.gifspace.gifc.gifii.gifend.gifend.gif
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ñi ma rū ma pēxa cī;
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ñi ma ma pēxa
SRCN.AN.SGN.AN.SGSRCN.AN.SGN.AN.SGRPNPREPPNMODMOOD
SRC angrySRC birdNI3Pfrom3Paway fromHORT
the explosively angry kīmaþālen, the cūcū bird - away from them be.
kīmaþālen = kīma 'velociraptor wolves' + þāl 'catch' + en => Bandersnatch
cūcū => Jubjub (nonsense syllables)