no

[motion particle]

COME or no is the equivalent of GO, but the motion is towards from the speaker or the deictic center of the clause. The deictic center is the argument with the highest animacy. COME is often used to express the metaphorical motion of an object to one’s eye or a sound to one’s ear.

Examples

[#107] Dires tondo tuvonda zose nene ŋandaza bolonohi.
[diri=s tondo tuvu=nda zo=se nene ŋanda=za bolo=no=hi]

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#128] Garas yedas satanda bereno.
[gara=s yeda=s sa=ta=nda bere=no]

[#141] Isaras lino.
[i=sara=s li=no]

[#123] Kines yenda durondas uduriza ŋera neneno, namas eri neneŋiza bolono.
[kini=s yele -na duronda=s uduri=za ŋe=ra nene=no nama=s eri nene=ŋi=za bolo=no]

[#49] Lidu luguradu sano.
[li=du lugu=ra=du sa=no]

[#99] Lirenda sarazidu goleza samas etede kuŋino, poboho ebeveŋi baŋibaŋi.
[liri=nda sa=ra=zi=du goli=za sama=s etede kuŋi=no poboho ebeve=ŋi baŋibaŋi]

[#47] Lirunos linda besarino aŋaka.
[li=runu=s li=nda besari=no aŋaka]

[#42] Liye tene satas piŋino, govogovo bavasano.
[liye tene sata=s piŋi=no govogovo bavasa=no]

[#117] Liŋakaza ino, aŋene tonoza ira.”
[li=ŋaka=za i=no aŋene tono=za i=ra]

[#35] Moronen muros dahidahi liŋiye, uri erenano.
[moro=nen muru=s dahidahi li=ŋi=yi uri eri -na=no]

[#22] Narunos mede banas dahidahi ŋeŋi keneno.
[na=runu=s mede bana=s dahidahi ŋe=ŋi kene=no]

[#39] Naya ŋarunos ŋono pezes ebeno, naya ŋarunos yozos tileya ŋarahidu hape aŋaka.
[na=ya ŋa=runu=s ŋono pezi=s ebe=no na=ya ŋa=runu=s yozo=s tileya ŋa=ra=hi=du ha=pe aŋaka]

[#6] Peya runus Tabuninda indanda yereno.
[Peya runu=s Tabuni=nda isi -na=nda yere=no]

[#8] Peyas koyo yeredo kuŋino.
[Peya=s koyo yere=du kuŋi=no]

[#34] Poto liŋiye, muros dahidahi liŋi, morono.
[poto li=ŋi=yi muru=s dahidahi li=ŋi moro=no]

[#98] Samas molonda sanovas zase lakodo yimimino.
[sama=s molo=nda sa=no=va=s zo=se laka=du yimimi=no]

[#125] Samas siŋi udures saloziza kuŋino, sovonda tononda runurunu sara.
[sama=s siŋi uduri=s sa=lo=zi=za kuŋi=no sovo=nda tono=nda runurunu sa=ra]

[#140] Sano.
[sa=no]

[#72] Sarunos pezes yutonda seleno.
[sa=runu=s pezi=s yutu=nda sele=no]

[#131] Saya ekeges koro satara, koronda kines berenoyi, Ikariya.
[sa=ya ekegi=s koro sata=ra koro=nda kini=s bere=no=yi Ikariya]

[#88] Urinona, inda ŋono zeye oloŋira, lamana tene layisena.
[uri=no=na i=nda ŋono zeye oloŋi=ra lamana tene layi=se=na]

[#66] Yendanen nikevas saŋiyihi, saya namanen ŋiri kegevemeyizeza namas zeninoheza samas delino.
[yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=hi sa=ya nama=nen ŋiri kegeve=me=yi=zi=za nama=s zeni=no=hi=za sama=s deli=no]

[#32] Ŋasaras linda pobotoza zisirinohe.
[ŋa=sara=s li=nda poboto=za zisiri=no=hi]

[#29] Ŋono zeye layisenahiza kenes delino.
[ŋono zeye layi=se=na=hi=za kene=s deli=no]

HOME