Dictionary Listing: Sentence #64HOME   DICTIONARY
nj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifc.gifee.gifh.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifspace.gifnj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifj.gifa.gifth.gifii.gifnj.gifa.gifspace.gifn.gifoo.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifee.gifw.gifa.gifspace.gifj.gifoo.gifm.gife.gifn.gifspace.gifn.gifii.gifk.gifa.gifn.gifspace.gifj.gifa.gifc.gifuu.gift.gife.gifn.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifl.gifoo.gifi.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gifee.gifw.gifaa.gifr.gifspace.gifk.gifiee.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifa.gifn.gifk.gifoo.gifn.gifoo.gifr.gifi.gifspace.gifa.gifn.gifl.gifuu.gifnj.gifi.gifspace.gift.gifaa.gifend.gif
ñatta jacēha ja ñatta sāen rā jaþīña nō rā jatēwa jōmen nīkan jacūteni jalōi sū jēwār kiē sū ankōnōri anlūñi tā;
ñ-atta jacēha ja
RAFFN.SGREL
NI3PC.Aattemptthat
ñ-atta sāen jaþīña
RAFFPNPREPN.SGMOD
NI3PC.A3SGtopathto
jatēwa jōmen nīkan jacūteni jalōi
PREPN.SGN.SGPREPN.PLN.PL
totablelongwithcupyellow
jēwār kiē ankōnōri anlūñi
PREPN.SGMODPREPN.CON.COMOD
atlakebeyondattowershinybottom
They tried to make him go along a path to a long table with shining cups at the far side of the lake under the gleaming towers.