Dictionary Listing: Sentence #379HOME   DICTIONARY
s.gife.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifaa.gifnng.gife.gifn.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifj.gifa.gift.gifee.gifnnj.gifaa.gifn.gift.gife.gift.gifuu.gifr.gifaa.gifnng.gife.gifn.gifi.gifend.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifp.gifiee.gifl.gifk.gifaa.gifh.gifi.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifoo.gifh.gifaa.gifth.gifi.gifspace.gifl.gifaa.gifend.gifend.gif
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi jarōhāþi
RN.SGBENN.PLRN.PLINSN.PLMOOD
SEannoyingBEN NI INS EXCL
The tēññāntetūrāŋŋeni are annoyed; the rōhāþi make piēlkāhi!
tēññāntetūrāŋŋeni = tēñ 'thin' + ñānte 'wing' + tū 'bird' + rāŋŋen 'annoyed' => mimsy borogoves
rōhāþi = rō 'lost' + hāþ 'chicken-pigs' => mome raths
piēlkāhi = piēl 'cry' + kāh 'cough' => outgrabe