Dictionary Listing: Sentence #205HOME   DICTIONARY
t.gife.gifl.gifm.gife.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifnj.gifa.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifm.gifa.gifk.gifii.gifth.gifa.gifspace.gifm.gifa.gift.gifee.gifnn.gifaa.gifspace.gifie.gifn.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifw.gifaa.gifspace.gift.gife.gifr.gifl.gife.gifspace.gifj.gifa.gifs.gifoo.gifr.gifa.gifspace.gifx.gifiee.gifn.gifspace.gifj.gifee.gifspace.gifj.gifa.gifth.gifii.gifnj.gifa.gifspace.gift.gifoo.gifk.gifee.gifnj.gifend.gif
telme jakēña mo makīþa matēnnā ien tō wā terle jasōra xiēn jē jaþīña tōkēñ;
t-elme jakēña mo makīþa matēnnā ien
RAFFN.SGCASEN.AN.SGN.AN.SGREL
SE.PAST1SG.SRC;3SG.BENquestionBENstonetalkingQUOT
t-erle jasōra xiēn jē jaþīña tō-kēñ
CONJCLMODRAFFN.SGCONJN.SGPNMOOD
to, becauseNEGSE.PAST2SG.SRC;1SG.BENwordaboutpathwhyQ
I asked the talking rock, "Why didn't you say something about the path?"