ja

[Pronoun, relative]

relative pronoun for an inanimate noun.

Examples

[#14] Gada pediza nos lesedeñe, sembo ja kidis kebannajenowe.

[#20] Se ja kidi dunu ledusuweñe tepe.

[#19] Se ja kidi sodo lecayeke ebelinombo, gada sedis eke lekaloñe ya.

[#15] Sembo ja kidi lekudaloñe, eke leseñe, "Hu! Seda ŋe kidi dini?"

HOME