tani

[clitic]

regarding on a noun, marks a story in certain contexts.

Examples

Neletani kiyumu mabededodawa Nuwu, mapodo yama sono basa, mapododusu yama wunnu kadu.

HOME