kala

[noun, inanimate]

heat.

Examples

[#71] Alaza kalatepe gohotepe lakatepe sara.
[ala=za kala -tepe goho -tepe laka -tepe sa=ra]

[#80] Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahido vene zeninen diŋi, liya lisataza nara mururazi.”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi=du vene zeni=nen di=ŋi li=ya li=sata=za nara muru=ra=zi]

[#25] Sama ŋono seleve, sama ŋono kalave, mede banas dahidahi keneŋiyi baŋibaŋi.
[sama ŋono sele=vi sama ŋono kala=vi mede bana=s dahidahi kene=ŋi=yi baŋibaŋi]

[#27] Saya elekenda sakanda mede sonos oloŋira, pezes kalara.
[sa=ya eleke=nda saka=nda mede sono=s oloŋi=ra pezi=s kala=ra]

[#77] “Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahi?”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi]

[#78] “Kalanen liŋizidu viri yutuse.”
[kala=nen li=ŋi=zi=du viri yutu=se]

HOME