yutu

[noun, inanimate]

campfire.

Examples

[#80] Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahido vene zeninen diŋi, liya lisataza nara mururazi.”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi=du vene zeni=nen di=ŋi li=ya li=sata=za nara muru=ra=zi]

[#73] Nuvonda yutu selese.
[Nuvu=nda yutu sele=se]

[#72] Sarunos pezes yutonda seleno.
[sa=runu=s pezi=s yutu=nda sele=no]

[#77] “Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahi?”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi]

[#78] “Kalanen liŋizidu viri yutuse.”
[kala=nen li=ŋi=zi=du viri yutu=se]

HOME