yele

[noun, inanimate]

person. plural is yenda

Examples

[#123] Kines yenda durondas uduriza ŋera neneno, namas eri neneŋiza bolono.
[kini=s yele -na duronda=s uduri=za ŋe=ra nene=no nama=s eri nene=ŋi=za bolo=no]

[#82] Lidu ese, kegevenen mape vekeve yendodo evu.”
[li=du e=se kegeve=nen ma=pe vekeve yele -na=du e=vu]

[#52] Saya nadu evi, “Linda laki koyo yeleŋe.
[sa=ya na=du e=vi li=nda laki koyo yele=ŋi]

[#66] Yendanen nikevas saŋiyihi, saya namanen ŋiri kegevemeyizeza namas zeninoheza samas delino.
[yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=hi sa=ya nama=nen ŋiri kegeve=me=yi=zi=za nama=s zeni=no=hi=za sama=s deli=no]

[#65] Ŋono alaza yendanen nikevas saŋiyinda samas etede piŋimeyi, pezes sara kodu, venendanen saŋena.
[ŋono ala=za yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=nda sama=s etede piŋi=me=yi pezi=s sa=ra kodu venenda=nen sa=ŋi=na]

HOME