tesi

[adjective]

few, little bit.

Examples

[#80] Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahido vene zeninen diŋi, liya lisataza nara mururazi.”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi=du vene zeni=nen di=ŋi li=ya li=sata=za nara muru=ra=zi]

[#75] Luŋeya sorove, “Diya liyes tesi gohorahi?”
[luŋi=ya soro=vi di=ya liye=s tesi goho=ra=hi]

[#106] Saya aŋene davas tava davas menepevi, zara tinines tesi bevelime.
[sa=ya aŋene dava=s tava dava=s menepe=vi za=ra tinini=s tesi beveli=me]

[#89] Tesi tarataratana, laka kahes Nuvora.
[tesi taratara=ta=na laka kahi=s Nuvu=ra]

[#77] “Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahi?”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi]

HOME