nara

[adjective]

one, alone.

Examples

[#80] Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahido vene zeninen diŋi, liya lisataza nara mururazi.”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi=du vene zeni=nen di=ŋi li=ya li=sata=za nara muru=ra=zi]

[#67] Goleza nara kumu saŋiye, saya kuŋinen zase ŋiri kegeveme.
[goli=za nara kumu sa=ŋi=yi sa=ya kuŋi=nen za=se ŋiri kegeve=me]

[#70] Nara zales kines luŋeta baŋibaŋi.
[nara zali=s kini=s luŋi=ta baŋibaŋi]

HOME