Dictionary Listing: xiēn jē λi pīja sarōñaHOME   DICTIONARY

Translation of Dirk Elzinga's Miapimoquitch text Eye Juggler.

s.gife.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gifp.gifii.gifj.gifa.gifend.gifspace.gifs.gife.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gift.gifaa.gifp.gifo.gifn.gifspace.gifm.gifii.gifs.gifi.gifend.gifp.gifa.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gifp.gifii.gifj.gifa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifa.gifn.gifaa.gifs.gift.gife.gifend.gift.gife.gifm.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifj.gifee.gif
r.gifa.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifie.gifn.gifspace.gifnj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifaa.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gift.gifaa.gifp.gifo.gifn.gifspace.gifm.gifii.gifs.gifi.gifend.gifee.gifspace.gifnj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifuu.gifrj.gifa.gifspace.gifr.gifuu.gifspace.gif
s.gifoo.gifll.gife.gifspace.gifee.gifmm.gifa.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifj.gifuu.gifr.gifa.gifspace.gifm.gifee.gifspace.gifa.gifth.gifspace.gifnj.gifa.gift.gift.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifuu.gifs.gifa.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifc.gifaa.gifw.gifa.gifend.gift.gife.gifm.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifii.gifnj.gif
e.gifn.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifj.gifa.gifj.gifee.gifr.gifa.gifspace.gifm.gifo.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gifp.gifii.gifj.gifa.gifend.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifuu.gifrj.gifa.gifspace.gifr.gifuu.gifspace.gifs.gifoo.gifll.gife.gifspace.gifee.gifmm.gifa.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifj.gifuu.gifr.gifa.gifspace.gif
m.gifee.gifend.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifj.gife.gifl.gifuu.gifr.gifa.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifj.gifa.gifs.gifee.gifn.gife.gift.gift.gife.gifspace.gifj.gifa.gifn.gifii.gifr.gifa.gifend.gifee.gifspace.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifm.gifee.gifth.gifa.gifspace.gifj.gifaa.gifrr.gifaa.gifn.gifa.gifspace.gife.gifw.gif
space.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifaa.gifr.gifa.gifspace.gifw.gifaa.gifend.gift.gife.gift.gifm.gife.gifspace.gifee.gifspace.gifj.gifa.gifm.gifaa.gifr.gifie.gifnn.gifi.gifspace.gifii.gifspace.gifj.gifa.gifw.gifee.gifr.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifiee.gifnn.gife.gifth.gifi.gifend.gifee.gifspace.gift.gife.gifm.gif
a.gifspace.gifj.gifa.gifn.gifuu.gifr.gifa.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifj.gifaao.gifspace.gifm.gifo.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gifp.gifii.gifj.gifa.gifspace.gifee.gifspace.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifs.gifaa.gifi.gifm.gifspace.gifm.gifii.gifr.gifie.gifn.gifi.gifend.gift.gifoo.gifspace.gifw.gifaa.gifspace.gifp.gifa.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifa.gifn.gifc.gifee.gifspace.gif
j.gifa.gifspace.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifm.gifa.gifth.gifaa.gifl.gifi.gifspace.gifw.gifaa.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifj.gifaao.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifr.gifuu.gifj.gifa.gifp.gifee.gifx.gifa.gifend.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifj.gifa.gift.gifaae.gifll.gife.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifj.gif
a.gifm.gifee.gifth.gifa.gifspace.gifa.gifn.gifm.gifee.gift.gift.gifi.gifspace.gifc.gifii.gifend.gift.gifoo.gifspace.gifj.gifaao.gifspace.gifp.gifa.gifspace.giflj.gifi.gifspace.gifp.gifii.gifj.gifa.gifspace.gifs.gifa.gifr.gifoo.gifnj.gifa.gifspace.gifa.gifn.gifl.gifoo.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifa.gift.gifoo.gifrr.gife.gifn.gifend.gif

se λi pīja; se λi tāpon mīsi;
pa λi pīja sarōña anāste;
tema jajēra mo sarōña ien ñatta ā λi tāpon mīsi;
ē ñatta sarōña jatūrja rū sōlle ēmma rā jūra mē aþ ñatta jarūsa rā sarōña jacāwa;
tema jakīñen to jajēra mo λi pīja;
ñamma sarōña jatūrja rū sōlle ēmma rā jūra mē;
ñi sarōña jelūra tō jasēnette janīra;
ē ñamma jamēþa jārrāna ew ñamma sarōña jatāra wā;
tetme ē jamārienni ī jawēri jariēnneþi;
ē tema janūra to jāo mo λi pīja ē ñamma sāim mīrieni;
tō wā pa sāen ancē ja ñamma maþāli wā tō jāo ñi sāen rūjapēxa;
ñamma sarōña jatāelle tō jamēþa anmētti cī;
tō jāo pa λi pīja sarōña anlō;
se jatōrren;

Here's Piya (Coyote); Here're Tapon's (Cottontail's) children.
Piya has shiny black eyes.
He saw the game that Tapon's children were playing.
They were taking their eyes from their heads and throwing them up into the air and then catching them in their eye sockets.
Piya wanted to play.
He took his eyes out from his head and threw them up into the air.
His eyes hung on a sēnette tree branch.
He shook the tree but he didn't make his eyes fall down.
They laughed at him and called him funny names.
Piya got angry and chased after them.
He did not have the ability to catch them so he left.
He had to make new eyes from tree resin.
Therefore, Piya's eyes are yellow now.
The end.

Interlinear Analysis

Back to Translations