Dictionary Listing: 17th Conlang RelayHOME   DICTIONARY

x.gifiee.gifn.gifspace.gifj.gifee.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gife.gifspace.gifj.gifa.gifp.gifii.gifnj.gifa.gifend.gifs.gife.gifspace.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifm.gifa.gifend.gifspace.gifs.gife.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gife.gifend.gifi.gifl.gifspace.gifnj.gif
a.gifmm.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifc.gifee.gifh.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gife.gifspace.gifoo.gifl.gifspace.gifn.gifoo.gifspace.gifaa.gifspace.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifm.gifa.gifspace.gifi.gif
l.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gife.gifspace.gifj.gifa.gifs.gifee.gifrr.gife.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifj.gifoo.gifr.gifw.gife.gifspace.gifee.gifnn.gife.gifend.gifee.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gife.gifspace.gifr.gifuu.gif
space.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifm.gifa.gifspace.gifp.gifee.gifx.gifa.gifspace.gifii.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifs.gifaae.gifn.gifspace.gifm.gifa.gifnj.gifaa.gifk.gifa.gifend.gifnj.gifa.gifmm.gifa.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifaa.gifk.gifa.gifspace.gifr.gifuu.gifspace.gifx.gifoo.gifspace.gifaa.gif
space.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifm.gifa.gifspace.gifaa.gifn.gife.gifn.gifspace.gifa.gifn.gift.gifaa.gifn.gifr.gife.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifuu.gifl.gifoo.gifn.gifspace.gift.gifo.gifspace.gifj.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gife.gifspace.gifii.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gif
j.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gifi.gifspace.gifoo.gifr.gifae.gifn.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifx.gifoo.gifend.gift.gifoo.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifj.gifa.gifr.gifaa.gifk.gifi.gifspace.gifr.gifaa.gifspace.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifm.gifa.gifspace.gifoo.gifl.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gif
j.gifa.gifk.gifee.gifr.gifth.gifi.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifj.gifaao.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifc.gifuu.gifm.gifa.gifspace.gifm.gifa.gifn.gifoo.gifnj.gifa.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifa.gift.gifoo.gifrr.gife.gifn.gifend.gif

xiēn jē jakērþe japīña;
se macūma; se jakērþe;
il ñamma jacēha ja ñi sāen rā jakērþe ōl nō ā macūma il ñi jakērþe jasērre tō jōrwe ēnne;
ē ñi jakērþe rū macūma pēxa ī ñi sāen mañāka;
ñamma jarāka rū xō ā macūma ānen antānre;
se jarūlōn to jakērþe ī ñi jakērþi ōraen rā xō;
tō ñi jarāki rā macūma ōl tō jakērþi tō jāo ñi macūma manōña;
se jatōrren;

Concerning the bad horse.
The man. The horse.
The man attempted to get up on the horse when the horse stood up on two legs
The horse moved away from the man and attacked him.
The man quickly moved away from there.
The horse gave a cry and then thousands of horses arrived.
The horses stepped on the man and therefore the man died.
The end.

Interlinear Analysis

Back to Translations