Dictionary Listing: The Rings Verse in KēlenHOME   DICTIONARY

s.gife.gifspace.gifj.gifa.gifw.gifaae.gifl.gifspace.gifw.gifii.gifj.gift.gife.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifm.gifaa.gifr.gifoo.gifn.gifi.gifspace.gifm.gifee.gifl.gift.gifaa.gifr.gifi.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifa.gif
n.gifk.gifee.gifj.gifi.gifspace.gift.gifaa.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifoo.gifnn.gife.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifm.gifaa.gifr.gifoo.gifn.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifk.gifaa.gifs.gifaa.gift.gifi.gifspace.gifs.gif
uu.gifspace.gifa.gifn.gifs.gifuu.gifn.gifi.gifn.gifk.gifii.gifth.gifi.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifaa.gifr.gifu.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifm.gifaa.gifm.gifaa.gifn.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifspace.gifp.gifa.gif
nn.gifaa.gifr.gifa.gifnn.gifoo.gifnj.gifa.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifaa.gifn.gifspace.gifm.gifo.gifspace.gifm.gifaa.gifr.gifoo.gifn.gifspace.gifm.gifa.gifx.gifee.gifspace.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gifa.gift.gifee.gif
n.gifa.gifr.gifspace.gifj.gifa.gifx.gifee.gifend.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gife.gifk.gifiee.gifn.gifspace.gifm.gifoo.gifr.gift.gifoo.gifr.gifspace.gifj.gifa.gifspace.gifp.gifa.gifn.gifx.gifee.gifw.gifi.gifend.gifend.gif
s.gife.gifspace.gifj.gifaa.gifn.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifnn.gifa.gifr.gifie.gifn.gifspace.gifm.gifa.gift.gift.gifa.gift.gifee.gifnng.gifie.gifn.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifaa.gif
n.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifp.gifp.gifoo.gifnnj.gifie.gifn.gifend.gifs.gife.gifspace.gifj.gifaa.gifn.gifspace.gift.gifoo.gifspace.gifnj.gifi.gifspace.gifm.gifa.gifnn.gifa.gifr.gifie.gifn.gif
space.gifm.gifa.gifw.gifw.gifii.gifr.gifee.gifnng.gifie.gifn.gifend.gifr.gifaa.gifn.gifx.gifee.gifl.gifa.gifspace.gifm.gifee.gifspace.gifm.gifa.gifk.gifk.gifaao.gifn.gift.gifie.gifn.gifend.gifs.gifuu.gifspace.gifj.gif
e.gifk.gifiee.gifn.gifspace.gifm.gifoo.gifr.gift.gifoo.gifr.gifspace.gifj.gifa.gifspace.gifp.gifa.gifn.gifx.gifee.gifw.gifi.gifend.gifend.gif

se jawāel wījte mo mārōni mēltāri sū ankēji tā;
se jōnne mo mārōni makāsāti sū ansūninkīþi;
se jāru mo māmāni ma pannārannōña;
se jān mo mārōn maxē sū jatēnar jaxē;
sū jekiēn mōrtōr ja panxēwi;

se jān tō ñi mannarien mattatēŋŋien;
se jān tō ñi mappōññien;
se jān tō ñi mannarien mawwīrēŋŋien;
rānxēla mē makkāontien;
sū jekiēn mōrtōr ja panxēwi;

Three rings for the elven kings under the sky
Seven for the dwarf lords in their halls of stone
Nine for mortal men doomed to die
One for the dark lord on his dark throne
In the land of Mordor where the shadows lie

One ring to rule them all
One ring to find them
One ring to bring them all
And in the darkness bind them
In the land of Mordor where the shadows lie

Interlinear Analysis

Back to Translations