dagi

[Verb, ambitransitive, S=O]

to lie down, to lay down.

Examples

[#44] Mudu jas dagis kedagines, udu edena manoneda ya.

[#42] Mudu jas ledagiñe, kemododanowe.

[#65] Mudu jas ledagines, ledoñe edalonze.

HOME