loda

[verb, intransitive]

S goes up, climbs su (on) or du (to) something. For non-deliberate going up, use noda or yeda plus olo.

Examples

Nuwu mayedodo tannatanna dubene pesibene, malododotepebadi subene liyagi.

Nele madoŋedohaŋi siyenisiyeni ŋewapa malododololo subene liyagi.

HOME