koyo

[pronoun]

this, the aforementioned.

Examples

[#44] Govogovo koyonen ŋaŋitohi.
[govogovo koyo=nen ŋa=ŋi=to=hi]

[#37] Koyo erenaya yiri erenanen yereme.
[koyo eri -na=ya yiri eri -na=nen yere=me]

[#8] Peyas koyo yeredo kuŋino.
[Peya=s koyo yere=du kuŋi=no]

[#52] Saya nadu evi, “Linda laki koyo yeleŋe.
[sa=ya na=du e=vi li=nda laki koyo yele=ŋi]

HOME