kodu

[conjunction]

so, therefore.

Examples

[#17] Alas ŋuyago Peya durunuseye kodu.
[ala=s ŋuyago Peya durunu=se=yi kodu]

[#31] Nenenda ŋono takaka elekenda uriŋe kodu.
[nene=nda ŋono takaka eleke=nda uri=ŋi kodu]

[#65] Ŋono alaza yendanen nikevas saŋiyinda samas etede piŋimeyi, pezes sara kodu, venendanen saŋena.
[ŋono ala=za yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=nda sama=s etede piŋi=me=yi pezi=s sa=ra kodu venenda=nen sa=ŋi=na]

HOME