Kereta

[Proper Name]

Creta, Crete

Examples

[#100] Evi, “Kineza tadanuza Keretas lasa Minoka tezes, korikori layise gutus.
[e=vi kini=za tadanu=za Kereta=s lasa Mino=ka tezes korikori layi=se gutus]

[#97] Ŋono tili lonos goligoleza liri Keretas maranda ŋono pezes ŋera Dedaloŋi.
[ŋono tili lono=s goligoli=za liri Kereta=s mara=nda ŋono pezi=s ŋe=ra Dedalo=ŋi]

HOME