Ikaro

[Proper Name]

Icarus

Examples

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#112] Korodo rondonen sovoŋe, "Ikaro, aŋene tonoza direhe.
[koro=du rondo=nen sovo=ŋi Ikaro aŋene tono=za di=ra=hi]

[#108] Seresere koro Ikaroŋi, sovoya zame kegevedu sarunuŋi.
[seresere koro Ikaro=ŋi sovo=ya za=me kegeve=du sa=runu=ŋi]

[#129] Soronen andatepe sovoŋe, alas sovo sape, "Ikaro, zosos diŋi? Zosodo lirunuŋi?"
[soro=nen andatepe sovo=ŋi ala=s sovo sa=pe Ikaro zoso=s di=ŋi zoso=du li=runu=ŋi]

HOME