zeni

[noun, inanimate]

expectation.

Examples

[#80] Dinda yutoza tesi kalanen liŋinahido vene zeninen diŋi, liya lisataza nara mururazi.”
[di=nda yutu=za tesi kala=nen li=ŋi=na=hi=du vene zeni=nen di=ŋi li=ya li=sata=za nara muru=ra=zi]

[#66] Yendanen nikevas saŋiyihi, saya namanen ŋiri kegevemeyizeza namas zeninoheza samas delino.
[yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=hi sa=ya nama=nen ŋiri kegeve=me=yi=zi=za nama=s zeni=no=hi=za sama=s deli=no]

HOME