yere

[noun, inanimate]

game.

Examples

[#50] Erenaza saka, liyenen yeremeto.
[eri -na=za sa=ka liye=nen yere=me=to]

[#37] Koyo erenaya yiri erenanen yereme.
[koyo eri -na=ya yiri eri -na=nen yere=me]

[#6] Peya runus Tabuninda indanda yereno.
[Peya runu=s Tabuni=nda isi -na=nda yere=no]

[#8] Peyas koyo yeredo kuŋino.
[Peya=s koyo yere=du kuŋi=no]

[#110] Saya sovonda vubeŋe kegevedu yerenen pabasame.
[sa=ya sovo=nda vubeŋe kegeve=du yere=nen pabasa=me]

[#59] Yozonda erenara, naya zosos yereme.
[yozo=nda eri -na=ra na=ya zoso=s yere=me]

HOME