ya

[pronominal particle]

3PL.AN

Examples

[#113] Ebevedu direhe, yagaranen tumu tininisenahi.
[ebeve=du di=ra=hi ya=gara=nen tumu tinini=se=na=hi]

[#54] Sadu gehevanen yaŋi!”
[sa=du geheva=nen ya=ŋi]

[#53] Samas dimidimi yakato!
[sama=s dimidimi ya=ka=to]

HOME