sono

[noun, inanimate]

head.

Examples

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#64] Sama basa sonose, sama karu vususe.
[sama basa sono=se sama karu vusu=se]

[#27] Saya elekenda sakanda mede sonos oloŋira, pezes kalara.
[sa=ya eleke=nda saka=nda mede sono=s oloŋi=ra pezi=s kala=ra]

[#137] Saya sakanda mede sonos oloŋira.
[sa=ya saka=nda mede sono=s oloŋi=ra]

[#138] Urenda sakanda mede sonos oloŋira.
[uri=nda saka=nda mede sono=s oloŋi=ra]

HOME