reŋi

[noun, animate]

river.

Examples

[#91] Lakaza tana reŋirayi, inda pezes ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru era.
[laka=za tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru e=ra]

[#90] Tana reŋirana, keses igaravena.
[tana reŋi=ra=na kese=s i=gara=vi=na]

[#92] Tana reŋirayi, inda pezes lakara.
[tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s laka=ra]

[#94] Tana reŋirayi, inda pezes Nuvu ira.
[tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s Nuvu i=ra]

HOME