pezi

[noun, inanimate]

away.

Examples

[#124] Gareke lires naki, koros sovonda ŋono pezes sarananda andalona.
[Gareke liri=s na=ki koro=s sovo=nda ŋono pezi=s sa=ra=na=nda anda=lo=na]

[#91] Lakaza tana reŋirayi, inda pezes ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru era.
[laka=za tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru e=ra]

[#30] Mede bananda pezes kenera, maras sara.
[mede bana=nda pezi=s kene=ra mara=s sa=ra]

[#15] Nadu sapenda pezes sara.
[na=du sa=pe=nda pezi=s sa=ra]

[#58] Naya liye tene satanda pezes garanen piŋera.
[na=ya liye tene sata=nda pezi=s gara=nen piŋi=ra]

[#39] Naya ŋarunos ŋono pezes ebeno, naya ŋarunos yozos tileya ŋarahidu hape aŋaka.
[na=ya ŋa=runu=s ŋono pezi=s ebe=no na=ya ŋa=runu=s yozo=s tileya ŋa=ra=hi=du ha=pe aŋaka]

[#81] Nuvoya ruluve, “Enda pezes ira!
[Nuvu=ya rulu=vi e=nda pezi=s i=ra]

[#95] Pezes yalata zara Nuvu sazarudu luŋi sareŋe.
[pezi=s yalata za=ra Nuvu sazaru=du luŋi sara=ŋi]

[#72] Sarunos pezes yutonda seleno.
[sa=runu=s pezi=s yutu=nda sele=no]

[#27] Saya elekenda sakanda mede sonos oloŋira, pezes kalara.
[sa=ya eleke=nda saka=nda mede sono=s oloŋi=ra pezi=s kala=ra]

[#92] Tana reŋirayi, inda pezes lakara.
[tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s laka=ra]

[#94] Tana reŋirayi, inda pezes Nuvu ira.
[tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s Nuvu i=ra]

[#23] Ŋeya mede bananda pezes keneradu kehimehi, ŋono takaka saŋihe.
[ŋe=ya mede bana=nda pezi=s kene=ra=du kehi=me=hi ŋono takaka sa=ŋi=hi]

[#65] Ŋono alaza yendanen nikevas saŋiyinda samas etede piŋimeyi, pezes sara kodu, venendanen saŋena.
[ŋono ala=za yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=nda sama=s etede piŋi=me=yi pezi=s sa=ra kodu venenda=nen sa=ŋi=na]

[#97] Ŋono tili lonos goligoleza liri Keretas maranda ŋono pezes ŋera Dedaloŋi.
[ŋono tili lono=s goligoli=za liri Kereta=s mara=nda ŋono pezi=s ŋe=ra Dedalo=ŋi]

HOME