ŋa

[pronominal particle]

2PL.

Examples

[#44] Govogovo koyonen ŋaŋitohi.
[govogovo koyo=nen ŋa=ŋi=to=hi]

[#45] Lidu gehevanen ŋaŋinahi.”
[li=du geheva=nen ŋa=ŋi=na=hi]

[#43] Liya nadu evi, “Ŋaŋitohi.
[li=ya na=du e=vi ŋa=ŋi=to=hi]

[#39] Naya ŋarunos ŋono pezes ebeno, naya ŋarunos yozos tileya ŋarahidu hape aŋaka.
[na=ya ŋa=runu=s ŋono pezi=s ebe=no na=ya ŋa=runu=s yozo=s tileya ŋa=ra=hi=du ha=pe aŋaka]

[#56] Saya evi, “Ŋaya kere ebes linda laki ira.”
[sa=ya e=vi ŋa=ya kere ebe=s li=nda laki i=ra]

[#32] Ŋasaras linda pobotoza zisirinohe.
[ŋa=sara=s li=nda poboto=za zisiri=no=hi]

HOME