moro

[noun, animate]

dream.

Examples

[#35] Moronen muros dahidahi liŋiye, uri erenano.
[moro=nen muru=s dahidahi li=ŋi=yi uri eri -na=no]

[#34] Poto liŋiye, muros dahidahi liŋi, morono.
[poto li=ŋi=yi muru=s dahidahi li=ŋi moro=no]

HOME