usu

[Pronoun]

when, then,

Examples

[#41] Usus kepodonones, podono kekutanowe, noŇčino kejedu kecamenowe ya.

[#13] Zo usupe Peya sadonda metego.

HOME