senete

[Noun, inanimate]

a type of tree.

Examples

[#7] Senete mede takas zija eyodose.

HOME