odo

[Verb, auxiliary]

stop Ving.

Examples

[#58] Edena keye kuye mayodoneje ya.

[#34] Lono edi ka sayodoteda, udu edi ka sabañeteda zini.

[#57] Sasenedas, "Do ele leye laki. Yada kuye odo! Gepe yada kuñe!"

HOME